Εκτύπωση

Διαδραστικός πίνακας

Η αίθουσα διαδραστικής μάθησης του σχολείου μας έχει στόχο να επηρεάσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου με ποικίλους και εναλλακτικούς τρόπους:

Η γενική εκδοχή θέλει τη διαδραστικότητα να αποτελεί την «αμοιβαία ανταλλαγή» δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων ή καταστάσεων. Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) προωθεί τη συνεργατική μάθηση, παρουσιάζει κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και καθιστά τη διαδικασία της μάθησης ενδιαφέρουσα τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Τα βασικά σημεία καινοτομίας στον τρόπο διδασκαλίας που προσφέρει η χρήση του διαδραστικού πίνακα σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλη την τάξη τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός δρα ως συνεργάτης των μαθητών κατευθύνοντας τη διαδικασία της μάθησης. Σε περιπτώσεις μάλιστα δραστηριοτήτων με περισσότερες από μια προσεγγίσεις, ευνοείται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες με αποτέλεσμα να προωθείται η ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Ο διαδραστικός πίνακας (Classboard) μπορεί να υποστηρίξει βασικές στρατηγικές για διαδραστική ομαδοσυνεργατική μάθηση. Αποτελεί ένα μοναδικό τρόπο εστίασης της τάξης σε συζητήσεις και ενεργοποίησης της διερευνητικής μάθησης.. Στα πλαίσια, αυτά και με την κατάλληλη διάταξη των θρανίων ευνοεί διάφορες μορφές συζήτησης στην τάξη, όπως η συζήτηση σε διάταξη δύο κύκλων κ.λ.π. Η τάση αυτή μπορεί να επιτευχθεί και να ενισχυθεί:

Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή του μαθητή είναι πολύ σημαντική για τη μάθηση και όπως φαίνεται ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη αυτής της συμμετοχής.

Λέγεται ότι το μόνο, ίσως, όριο στην πρωτοτυπία της χρήσης του διαδραστικού πίνακα, είναι τα όρια της φαντασίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών που τον χρησιμοποιούν. Υπό την έννοια αυτή η αίθουσα διαδραστικής μάθησης αποτελεί και ένα χώρο ενίσχυσης της παιδαγωγικής κατάρτισης και της διδακτικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών του 23ου Δοκιμαστικού Σχολείου του Έπαφου, καθώς παρέχει σ' αυτούς τη δυνατότητα εφαρμογής της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.