ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Γ2/63442/27-06-2005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β΄

 

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γ΄ τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ. 167 Α΄) ?Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις? 2. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α΄) ?Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις? 
3. Tις διατάξεις του νόμου 2817/00 (ΦΕΚ 78 Α΄) ?Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις? 
4. Τις διατάξεις του Ν 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) ?Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις? 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ138 Α΄) ?Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων? 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 ( ΦΕΚ. 137 Α`) και του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 ( ΦΕΚ. 154 τ.Α`) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄) 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
8. Τη με αριθμ. 13/2004 πράξη του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και με τη με αρ. 15/2004 πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα παρακάτω:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΥΚΛΟΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ       ΘΕΩΡΙΑΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

Από αυτά οι μαθητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε έξι (6) μαθήματα. Τα τέσσερα (4) είναι τα μαθήματα της Κατεύθυνσης, την οποία έχουν επιλέξει, και τα δύο (2) είναι μαθήματα Γενικής Παιδείας. Από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας εξετάζονται υποχρεωτικά στο μάθημα ?Νεοελληνική Γλώσσα? και το δεύτερο το επιλέγουν από τα υπόλοιπα τέσσερα . 
Οι μαθητές όλων των Κατευθύνσεων, εάν επιθυμούν, εξετάζονται πανελλαδικά επιπλέον των έξι (6) μαθημάτων και στο μάθημα επιλογής ?Αρχές Οικονομικής Θεωρίας?, εφόσον το έχουν διδαχθεί.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2005-06.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Επισκεψιμότητα

1.png2.png3.png5.png2.png
Σήμερα209
Σύνολο12352

Πρόσφατες Ενημερώσεις